کتاب «برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای مدیران» ـ مراد کردی و علی‌اکبر رضایی

barname-rizi-mantaghei

برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای مدیران
نوشته مراد کردی و علی‌اکبر رضایی
چاپ اول: ۱۳۹۰
انتشارات پرستا
قطع وزیری ـ ۳۹۲ صفحه
قیمت: ۷،۰۰۰ تومان
——————————
فصل اول: مفاهیم عمومی
فصل دوم: برنامه‌ریزی منطقه‌ای
فصل سوم: مسایل عمومی شهرها

این کتاب موجود نیست.