کتاب «حقوق اساسی و سازمان‌های محلی» ـ مراد کردی

 

hoghooghe-asasi-va-sazmanhaye-mahalliحقوق اساسی و سازمان‌های محلی
نوشته مراد کردی
چاپ اول: ۱۳۸۹
انتشارات پرستا
قطع وزیری ـ ۳۸۶ صفحه
قیمت: ۴،۳۰۰ تومان
——————————
بخش اول: مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: ساختار کلی قانون اساسی، ویژگی‌ها و شیوه‌های پیدایش و تنظیم آن
فصل دوم: حاکمیت در قانون اساسی
فصل سوم: حقوق و آزادی‌های اساسی در قانون اساسی
فصل چهارم: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه
فصل پنجم: جایگاه شوراها در قانون اساسی
بخش دوم: دولت و نظامات سیاسی
فصل ششم: دولت و کارکرد آن از آغاز تاکنون
فصل هفتم: دولت، حکومت و کارکردهای آن
فصل هشتم: اقسام دولت و تحول آن
فصل نهم: مدل‌ها و رژیم‌های سیاسی
بخش سوم: شهر و شهرنشینی
فصل دهم: مروری بر تقسیمات کشوری در ایران (تاریخچه و سیر تحولات)
فصل یازدهم: کشور و عناصر تشکیل‌دهنده‌ آن
فصل دوازدهم: پیدایش شهر و شهرنشینی (شهرداری‌ها)
فصل سیزدهم: سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها
فصل چهاردهم: وزارت کشور، شوراها و شهرداری‌ها
——————————
این کتاب موجود نیست.