کتاب «دار دار خبر دار، ماشین ماشین برو کنار» ـ نوشته زهره پریرخ

 

dar-dar-khabardarدار دار خبر دار، ماشین ماشین برو کنار
نویسنده و تصویرگر: زهره پریرخ
چاپ اول: ۱۳۸۹
انتشارات پرستا
———-
این کتاب موجود نیست.