نشانه ـ معنا شناسی ساختار روایی داستان «شما نخواهید خواست» بر اساس نظریه گریماس ـ دوفصلنامه علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی

ghalam5دوفصلنامه علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی،در شماره سوم خود (پاییز و زمستان ۱۳۹۱)، اقدام به انتشار مقاله‌ای علمی پژوهشی در نقد کتاب «شما نخواهید خواست» مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان کرده است.

چکیده مقاله
گریماس، معناشناس فرانسوی، کوشیده است الگویی منسجم جهت مطالعه روایت ارائه نماید. بر اساس آنچه از نظر وی و نشانه معناشناسی نوین دریافت میشود، شناخت متون ادبی دیگر مبتنی بر تحلیل مکانیکی و شناخت فرستنده و گیرنده نیست. بلکه مهم شناخت سیر تولید متن تا انتقال و دریافت است که شامل عناصر کنشی و شَوِشی و رخدادی می شود. این مقاله به بررسی شرایط تولید و دریافت معنا در نظام گفتمانی روایی داستان »وما تشاؤون « می پردازد. نظامهای گفتمانی یا مبتنی بر کنش هستند که نظامهای گفتمانی شناختی را میسازند یا مبتنی بر شَوِش که نظامهای گفتمانی احساسی را میسازند.
داستان پایداری «و ما تشاؤون» به دلیل منطق روایی حاکم بر آن، قابلیت تحلیل و بررسی از دیدگاه نظامهای گفتمانی کنشی (و بعضا شَوِشی) را دارد. هادی، کنشگر اصلی، تابع برنامه است و توانش روحی و جسمی او، موتور اصلی کنش او را به وجود میآورد. کنشگر با کمک کنشیارها بر نیروهای
مخالف پیروز میشود و کنش را انجام میدهد و به ترتیب مراحل آمادهسازی و آزمون اصلی را پشت سر میگذارد و به آزمون سرفرازی میرسد. در این مرحله به پایان فرایند روایی کلام (یا ارزیابی ) و ارزش میرسد. گفتمان غالب آن، هوشمند (یا کنشی) بوده و روند شکلگیری ارزش به گونه‌ای است که گفتمان اخلاق مدار میشود. البته در این داستان با گفتمان رخدادی و کنش متکی برابر حضور هم رو به رو هستیم. بدین ترتیب هدف این نوشتار واکاوی فرایند نشانه معناشناسی داستان مذکور بر اساس الگوی مطالعاتی گریماس است تا نشان دهد چگونه کنش و شَوِش باعث شکل گیری گفتمان «و ما
تشاؤون» شده و انواع نظامهای هوشمند و احساسی و رخدادی را به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها:
نشانه معناشناسی، و ما تشاؤون، کنش، شَوِش، گریماس.

دانلود مقاله «نشانه ـ معنا شناسی ساختار روایی داستان «شما نخواهيد خواست» بر اساس نظریه گریماس»از

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>