مجموعه داستان «بود و دیگر هرگز نخواهد بود» ـ صالح ابراهیم

ghalam2بود و دیگر هرگز نخواهد بود

مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان ـ ۲

نویسنده: صالح ابراهیم
مترجم: شکوه‌السادات حسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ ۲۰۰ صفحه
قیمت: ۲،۸۰۰ تومان