داستان بلند «زمانی برای کوچ به جایگاه سیمرغ» ـ سدیف حماده

ghalam4زمانی برای کوچ به جایگاه سیمرغ

مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان ـ ۴

نویسنده: سدیف حماده
مترجم: شکوه‌السادات حسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ ۷۶ صفحه
قیمت: ۲،۰۰۰ تومان