داستان بلند «شما نخواهید خواست …» ـ حسن نعیم

ghalam5شما نخواهید خواست

مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان ـ ۵

نویسنده: حسن نعیم
مترجم: شکوه‌السادات حسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ ۷۶ صفحه
قیمت: ۲،۰۰۰ تومان