داستان بلند «سیاه و سپید» ـ عبدالقدوس الامین

ghalam8سیاه و سپید

مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان ـ ۸

نویسنده: عبدالقدوس الامین
مترجم: شکوه‌السادات حسینی
چاپ اول: ۱۳۹۲
انتشارات پرستا
قطع جیبی ـ  صفحه
قیمت: تومان