تازه‌ترين خبرها

نخستین حضور انتشارات پرستا در نمایشگاه کتاب تهران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲: انتشارات پرستا با تازه ترین کتابهای خود، برای نخستین بار در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران شرکت می کند.

غرفه انتشارات پرستا در شبستان، راهرو ١۶، غرفه ١٩ قرار دارد و تازه ترین کتابها شامل ٢٠ عنوان با تخفیف ویژه نمایشگاه عرضه خواهد شد.
این غرفه به شکل مشترک با انتشارات علّیون بر پا شده است.
فهرست کتابها از این قرار است:
الف – مجموعه ادبیات مقاومت اسلامی لبنان
١- ریسمانی از جنس دل
٢- بود و دیگر هرگز نخواهد بود
٣- بازگشت دوباره
۴- زمانی برای کوچ به جایگاه سیمرغ
۵- شما نخواهید خواست
۶-  و لبخند زد
٧- تو سهم منی
٨- سیاه و سپید
ب – مجموعه کتابهای اسب، اسبداری و سوارکاری
٩- تربیت اسب مسابقه
١٠- اصول و مبانی پرش با اسب
١١- تعادل در حرکت
١٢- آموزش سوارکاری
١٣- دستور سواری و تربیت اسب
١۴- کاوالتی
ج – کتابهای کودک و نوجوان
١۵ – سوسو و کلاغ سیاه
١۶- نگهبان کوه
١٧- برای چه فداکاری کرد
١٨- ممنون!
د- کتابهای دیگر
١٩- شناسنامه
٢٠- بازاریابی شبکه ای در ایران